Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden


Oceans Service
H.o.d.n. oceanparts.nl & remuspower.nl                                                                                   
Troelstralaan 11 b
9722 JA Groningen
KvKnr. 56037619


Artikel 1: Definities

Opdrachtnemer Oceans Service, gevestigd te Groningen.
Opdrachtgever De wederpartij van opdrachtnemer bij een overeenkomst op afstand en/of koopovereenkomst.
Overeenkomst op afstand Een overeenkomst waarbij in het kader van een door opdrachtnemer georganiseerd al dan niet digitaal systeem voor derden (dropshipping) voor de verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken, voor communicatie op afstand.
Koopovereenkomst De overeenkomst op afstand tot verkoop en koop.
Wederpartij De wettelijk bevoegde natuurlijke- of rechtspersoon die via de website van opdrachtnemer een of meer producten koopt.
Consument De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kan sluiten en een overeenkomst op afstand aangaat met de opdrachtnemer.
Orderbevestiging De bevestiging door of vanwege de opdrachtnemer van een geaccepteerde bestelling.
Product Verkoop, import en/of export van tuning & styling onderdelen voor auto’s en/of andere aanverwante producten.
Dropshipping De opdrachtnemer laat de producten rechtstreeks van de leverancier naar de klant sturen, ook wel: de online bestelling door opdrachtgever bij opdrachtnemer, waarna opdrachtnemer het product bij diens leverancier bestelt. Deze laatste stuurt het product direct naar de opdrachtgever.
Dag Kalenderdag.
Bedenktijd De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Herroepingsrecht De mogelijkheid voor de consument binnen de bedenktijd af te zien van de koopovereenkomst.
Geschil Er is sprake van een geschil als opdrachtnemer en opdrachtgever serieus met elkaar van mening verschillen.


Artikel 2: Algemeen

1.    De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere koopovereenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover daarvan niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.    Eventuele wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen opdrachtnemer en opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3.    De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.    Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan overleggen ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
5.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever, zo nodig via elektronische weg, beschikbaar gesteld. Tevens zijn deze via de website van de opdrachtnemer in te zien en te downloaden.

Artikel 3: Het aanbod

1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.    Het aanbod is vrijblijvend. Opdrachtnemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Als opdrachtnemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden opdrachtnemer niet.
4.    Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5.    Afbeeldingen bij en van producten zijn over het algemeen een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, terwijl sommige afbeeldingen slechts ter illustratie zijn en het geleverde product daarvan kan afwijken. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
       -      de prijs inclusief belastingen;
       -      de eventuele kosten van verzending;
       -      de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
       -      het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
       -      de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
       -      de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen opdrachtnemer de prijs garandeert;
       -      de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
       -      of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor opdrachtgever te raadplegen is;
       -      de manier waarop opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
       -      de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
       -      de gedragscodes waaraan opdrachtnemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop opdrachtgever deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
       -      de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

1.    Na ontvangst van de orderbevestiging door of vanwege opdrachtnemer komt de koopovereenkomst tot stand. Deze orderbevestiging kan via e- mail, internet of anderszins aan de wederpartij worden gezonden casu quo worden verstrekt.
2.    Opdrachtnemer is bevoegd zonder opgave van redenen orders te weigeren.
3.    Opdrachtnemer zal zich naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap inspannen de koopovereenkomst met zorg uit te (doen) voeren overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de doorzending van de bestelling aan de importeur en/of fabrikant, die op haar beurt zal zorgdragen voor de daadwerkelijke levering aan de opdrachtgever, behoudens uitzonderingen welke aan opdrachtgever vooraf schriftelijk en duidelijk kenbaar worden gemaakt.
Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en conform de in haar branche geldende normen, maar opdrachtnemer verleent ten aanzien van deze werkzaamheden casu quo leveringen nimmer een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden danwel tussen partijen werd overeengekomen.
4.    Voor de goede uitvoering van de koopovereenkomst heeft opdrachtnemer het recht de levering te laten verrichten door derden (dropshipping). Levertermijnen en/of -tijden zijn een indicatie.
Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor vertraging in de levering.
5.    Opdrachtnemer is een onderneming die zorg draagt voor de online verkoop alsmede import en/of export, van tuning & styling onderdelen voor auto’s en/of andere aanverwante producten. Zij zorgt voor de verkoop en de levering vindt plaats door de importeur en/of fabrikant. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor deze levering.
6.    Verzendkosten van artikelen komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
7.    Indien de wederpartij voor of tijdens de uitvoering van de koopovereenkomst wijzigingen en/of aanvullingen wenst, dient hij de additionele kosten hiervan te dragen. Slechts indien de wijziging/aanvulling door opdrachtnemer schriftelijk geaccepteerd is, zal e.e.a. voor uitvoering in aanmerking komen.

Artikel 5: Verstrekking en wijziging gegevens

1.    De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn en waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de koopovereenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt, bijvoorbeeld middels het invullen van de gegevens via de website.
2.    De opdrachtgever garandeert de juistheid en de volledigheid van de door hem bij de inschrijving en/of daarna verschafte informatie en gegevens.
       Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen dan heeft de opdrachtgever de verplichting deze wijziging(en) door te geven aan opdrachtnemer ofwel zijn gegevens online te wijzigen.

Artikel 6: Herroepingsrecht consument

1.    De consument heeft een herroepingsrecht indien hij -als consument- met opdrachtnemer een overeenkomst op afstand heeft gesloten en is alsdan bevoegd binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te annuleren. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de opdrachtnemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele, ongebruikte staat en verpakking alsmede inclusief alle toebehoren, zoals handleiding(en), aan de opdrachtnemer retourneren, conform de door de opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.    Van gemeld herroepingsrecht is uitgesloten producten die zijn vervaardigd conform instructies van de consument (maatwerk).
4.    De consument draagt, bij het herroepen van een (deels) uitgevoerde koopovereenkomst, (naar evenredigheid) de kosten van het reeds uitgevoerde gedeelte van de koopovereenkomst.

Artikel 7: Prijzen en prijsstijgingen

1.    Opdrachtnemer vermeld haar prijzen inclusief BTW, tenzij anders aangegeven en behoudens type- en drukfouten, in welk geval opdrachtnemer het recht heeft voor de levering de wederpartij te informeren.
2.    Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren.
Opdrachtgever is gerechtigd tot het beëindigen van de koopovereenkomst, indien een prijsstijging van meer dan 20% plaatsvindt.

Artikel 8: Wijzigen van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de koopovereenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te leveren producten te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de koopovereenkomst daarop aanpassen.

Artikel 9: Betaling

1.    Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in euro’s te geschieden door storting of overmaking op het op de factuur aangegeven rekeningnummer en wel uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever in verzuim is.
Opdrachtgever is alsdan tot aan de dag van algehele voldoening een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
2.    Alle buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer heeft in verband met de incasso van een vordering op opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever.
3.    Alle kosten die opdrachtnemer heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
4.    Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
5.    Ingeval van een gezamenlijk aangegane koopovereenkomst zijn opdrachtgevers, voor zover de producten ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn gekocht en/of geleverd, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de verschuldigde bedragen.

Artikel 10: Garantie

1.    Opdrachtgever garandeert dat de geleverde artikelen voldoen aan de gebruikelijke kwaliteitseisen en geschikt zijn voor het doel waarvoor ze geleverd worden aan de wederpartij, vrij van gebreken, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.    De wederpartij dient het artikel dat niet voldoet aan de overeenkomst, in de originele verpakking, ongebruikt, onbeschadigd en inclusief alle bijbehorende zaken zoals handleiding, te retourneren aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer is bevoegd alsdan kosten voor retourzending in rekening te brengen.
Indien de garantieclaim van de wederpartij gegrond is, dan zal opdrachtnemer het gebrekkige artikel vervangen, herstellen of zorgdragen voor tijdige en correcte terugbetaling van de koopprijs aan de wederpartij. Tevens neemt opdrachtnemer de verzendkosten in dat geval voor haar rekening.
3.    Met betrekking tot artikelen en eventuele aanspraken daarop van derden verstrekt opdrachtnemer geen enkele garantie van welke aard dan ook.
4.    De wederpartij doet, voor zover van deze bepalingen kan worden afgeweken, afstand van haar rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11: Levering

1.    Levering vindt plaats na betaling, zoals bedoeld in artikel 9, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.    Bij een overschrijding van een leveringstermijn heeft de wederpartij geen recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de koopovereenkomst en/of enige andere actie jegens opdrachtnemer, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 12: Opschorten nakoming of ontbinding

1.    Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de koopovereenkomst te ontbinden, indien:
       -      Opdrachtgever de verplichtingen uit de koopovereenkomst niet of niet volledig nakomt.
       -      Na het sluiten van de koopovereenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen informatie en/of omstandigheden een gegronde reden geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet na zal komen.
2.    Opdrachtnemer behoudt zich steeds het recht voor om schadevergoedingen te vorderen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 14: Elektronische communicatie

1.    Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
2.    Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.                    
3.    Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
4.    De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 15: Overmacht

1.    Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten gevolge van overmacht, danwel indien sprake is van een omstandigheid die volgens verkeersopvatting niet voor hun rekening komt.
2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
3.    Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de koopovereenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 16: Klachtenregeling

1.    Opdrachtnemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.    Bij klachten dient een opdrachtgever zich allereerst te wenden tot de opdrachtnemer.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij opdrachtnemer, nadat opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.
3.    Bij opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.    Een klacht schort de verplichtingen van de opdrachtnemer niet op, tenzij deze schriftelijk anders aangeeft.
5.    Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de opdrachtnemer, zal deze naar zijn keuze of de geleverde producten kosteloos (doen) vervangen of (doen) repareren.
6.    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
7.    Opdrachtnemer is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient opdrachtgever zich te wenden tot de stichting (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft opdrachtgever de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel opdrachtnemer als opdrachtgever stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de opdrachtgever betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 17: Intellectuele eigendom en auteursrechten

1.    Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2.    opdrachtnemer bezit de intellectuele eigendom van haar website en al hetgeen daarop is geplaatst en nog zal worden geplaatst. Ontwerpen, schetsen, foto’s of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van opdrachtnemer.

Artikel 18: Geheimhouding

1.    Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
2.    Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3.    opdrachtnemer garandeert dat zij handelt overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 19: Bevoegde rechter en toepasselijk recht

1.    De rechter in Groningen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2.    Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
3.    Het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20: Wijzigingen en vindplaats van de voorwaarden

1.    Deze voorwaarden en eventuele wijzigingen daarvan zijn te allen tijde terug te vinden op de website www.oceanparts.nl.
2.    Deze voorwaarden worden steeds bij de offerte en/of opdrachtbevestiging gevoegd. Zij zijn tevens te allen tijde op te vragen bij opdrachtnemer en als pdf-bestand printbaar via de website.
3.    De voorwaarden die op iedere overeenkomst van toepassing zijn, is de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van die overeenkomst.

Heb je een vraag? Stuur een e-mail of

Heb je een vraag? Stuur een e-mail of

Chat on WhatsApp